Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor trainen bij Ju-Ki

1. Trainen bij Ju-Ki

1.1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken of zonder overleg overdragen aan anderen.
1.2. Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de trainer/lesgever en deelnemers dat toelaat. Bij twijfel raadpleegt de deelnemer de huisarts.
1.3. Indien een deelnemer ziek of (deels) geblesseerd is, dan dient dit voor de les gemeld te worden, zodat het programma aangepast kan worden.
1.4. Ju-Ki stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van Ju-Ki.
1.5. Ju-Ki stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Trainingscentrum Michi.
1.6. Kosten betreffende vernielingen in en rondom de leslocatie zullen worden verhaald op de dader[s].
1.7. Men dient zich tijdens de trainingen te houden aan de door Ju-Ki voorgeschreven regels en aanwijzingen betreffende kleding en gedrag.
1.8. Ju-Ki onderschrijft de erecode van budo en zelfverdediging, zoals verwoord door het Nederlands Instituut voor vechtsport en maatschappij: “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.” Ju-Ki wijst daarnaast deelnemers tijdens de cursus nadrukkelijk op “het proportioneel reageren” en op artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Ju-Ki stimuleert tijdens de cursus afweren, ontwijken, wegrennen of lopen en legt het verschil uit met Noodweer. Visie: het beste gevecht, is geen gevecht.
1.9. Gebruik en/of handel in doping en stimulerende middelen is in Trainingscentrum Michi, waar de cursus plaatst vindt, niet toegestaan.
1.10. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van Ju-Ki als die van de deelnemer.
1.11. Iedereen die komt trainen is verplicht om schone kleding te dragen en te denken aan persoonlijke hygiëne (denk aan pleisters bij kleine wondjes) en het afdoen van sieraden en dergelijke.

2. Inschrijven, uitschrijven en pauzeren activiteiten bij Ju-Ki

2.1. Inschrijving geschiedt door het sturen van een email en vervolgens een telefoongesprek ter kennismaking. De deelnemer krijgt een bevestiging van ontvangst van de inschrijving of bestelling toegestuurd met daarin de data en betalingsvoorwaarden.

2.2. Opzegging als deelnemer/deelneemster van de door Ju-Ki georganiseerde lessen/cursussen kan alleen schriftelijk geschieden, de opzegging moet per post of e-mail worden verzonden.
2.3. Cursus Ju-Ki: Tot 8 weken van te voren, kan de deelnemer gratis annuleren: er wordt wel 10 euro aan administratiekosten berekend. Tot 4 weken van tevoren wordt de betaling van de trainingen voor 50% terugbetaald. Als de deelnemer korter dan 4 weken voor de startdatum annuleert, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling. Als de deelnemer besluit om tijdens de training te stoppen, heeft hij/zij ook geen recht op terugbetaling.
2.4 Ju-Ki hanteert een maximum van 12 deelnemers. De training gaat door met een minimum van zes deelnemers. Mocht de training om deze reden niet doorgaan, dan ontvangt de deelnemer de betaling volledig retour.
2.5 Mocht een deelnemer nog niet betaald hebben voor een activiteit of cursus, dan nog worden de kosten in rekening gebracht.

2.6. Doorlopende training: Next Level: contributiesysteem: de opzegtermijn van 1 kalendermaand wordt gerekend vanaf de datum van verzending van de e-mail of de datum van de poststempel. Tot de datum van opzegging mag de deelnemer deel blijven nemen aan de activiteit. Het pauzeren van een contributie is mogelijk in het geval van een grote medische reden, zoals zwangerschap of ziekenhuisopname. Vraag de pauzering per e-mail aan.
2.7 Doorlopende training:Next Level: 10 lessenkaart:  De 10 lessenkaart is onbeperkt geldig. Deze is persoonsgebonden. Ongebruikte lessen worden niet terug betaald door Ju-Ki. De deelnemer heeft recht op 10 lessen.
2.8. Kortom: afhankelijk van de soort dienst die de deelnemer koopt zijn er verschillende afspraken betreft bovenstaande, deze staan tevens duidelijk per product aangegeven op de factuur.
2.9 Individuele weerbaarheidstraining: de deelnemer neemt bij verhindering zo snel mogelijk – maar uiterlijk 24 uur van te voren contact met Ju-Ki op (tineke@ju-ki.nl/app/0645624488).Te laat afgemeld 1e keer: 40,00
Te laat afgemeld 2e keer: volledige bedrag

3. Betaling Next Level bij Ju-Ki (doorlopende wekelijkse training)

3.1. Een eerste proefles is gratis.
3.2. Betaling voor de eerste maand wordt naar rato van het aantal lessen gedaan. Vanaf de tweede maand van inschrijving betaalt men het volledige bedrag.
3.3. Betaling dient vooraf te geschieden per maand
3.4. De hoogte van de contributie is terug te vinden op de website.
3.5 Een aanpassing van de hoogte van de contributie wordt tenminste 3 maanden van tevoren bekend gemaakt.
3.6. Schoolvakanties: tijdens de schoolvakanties is er geen les/aangepast rooster, deze wordt via de website bekend gemaakt.

4. Korting

4.1 Ju-Ki is aangesloten bij de Meedoenregeling van Gemeente Nijmegen.
4.2 bij het overleggen van een studentenkaart kan Ju-Ki korting aanbieden op het product.
4.3 bij het aangeven van laag inkomen, kan Ju-Ki korting bieden.
4.3. Er is geen familiekorting.

5. Gesloten

5.1. Ju-Ki is op zaterdag en zondag gesloten.
5.2. Ju-Ki is tijdens schoolvakanties gesloten
5.3. Cursussen vinden plaats bij: Trainingscentrum Michi, Nijmegen.

6. Beeldmateriaal

6.1. Het is Ju-Ki NIET toegestaan om beeldmateriaal, dat tijdens lessen of activiteiten gemaakt is, te gebruiken, tenzij hier expliciet via post of e-mail WEL toestemming voor gegeven is door de deelnemer.
6.2. In het geval dat beeldmateriaal gebruikt wordt voor PR doeleinden zoals bijvoorbeeld op de website of een flyer, dan vraagt Ju-Ki hiervoor aan de deelnemer toestemming.

7. Taal

7.1 De taal waarin mails, facturen en informatie zullen worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig.

De trainingen worden gegeven in
Trainingscentrum Michi
Staddijk 41, Nijmegen

tineke@ju-ki.nl

06-45624488

facebook

youtube

instagram

linkedIn

KvK nr: 75573911

IBAN: NL85 SNSB 0785 7201 62

KvK nr: 75573911

IBAN: NL85 SNSB 0785 7201 62

Share This