Privacy verklaring

Privacy verklaring

Ju-Ki hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze privacy verklaring informeert Ju-Ki u over de wijze waarop binnen dit bedrijf wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Ju-Ki
Staddijk 41, 6537 TW Nijmegen
06 45624488
tineke@ju-ki.nl

Ju-Ki, gevestigd aan Staddijk 41 te Nijmegen, eigenaar Tineke Klaassen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ju-Ki houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Ju-Ki in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Ju-Ki wenst op te nemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die Ju-Ki verwerkt

Ju-Ki verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ju-Ki verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middels deze website of in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ju-Ki verwerkt

Ju-Ki heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ju-Ki kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ju-Ki raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Ju-Ki zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Ju-Ki op via tineke@ju-ki.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ju-Ki persoonsgegevens verwerkt

Ju-Ki verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve handeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus of training.
 • Het afleveren van de door u gekozen cursus of training en daarmee samenhangende producten en diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van de Ju-Ki nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten, producten of cursusvoorwaarden en u op de hoogte te houden van alle diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Toestemming
 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. Gerechtvaardigd belang van Ju-Ki

Gerechtvaardige belangen zijn onder andere: beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding en intern beheer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ju-Ki neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (werkzaam bij Ju-Ki) tussen zit.
Ju-Ki gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Spark, voor het versturen van e-mail, de nieuwsbrief en reclame.
 • Dropbox beveiligd systeem met Nordlocker voor de boekhouding en het versturen/verwerken van facturen
 • Dropbox, beveiligd systeem met Nordlocker voor de ledenadministratie
 • Whatsapp, voor incidenteel snel contact, bijvoorbeeld als een les niet door gaat. De deelnemer geeft zelf nadrukkelijk toestemming om hieraan deel te nemen en is ten alle tijden vrij om zich hieruit te verwijderen. In dit laatste geval zal communicatie op afstand middels mail zijn.

Hoe lang Ju-Ki persoonsgegevens bewaart

Ju-Ki bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als nodig is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang als de wet Ju-Ki daartoe verplicht. Ju-Ki bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ju-Ki bewaart jouw persoonsgegevens tot 6 maanden na uitschrijving in verband met het afhandelen van betalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ju-Ki verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ju-Ki gebruikt 

Ju-Ki gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Ju-Ki gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Ju-Ki hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ju-Ki en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Ju-Ki een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tineke@ju-ki.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ju-Ki wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe Ju-Ki persoonsgegevens beveiligt

Ju-Ki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ju-Ki; Tineke Klaassen: tineke@ju-ki.nl

De trainingen worden gegeven in
Trainingscentrum Michi
Staddijk 41, Nijmegen

tineke@ju-ki.nl

06-45624488

facebook

youtube

instagram

linkedIn

KvK nr: 75573911

IBAN: NL85 SNSB 0785 7201 62

KvK nr: 75573911

IBAN: NL85 SNSB 0785 7201 62

Share This